Job Details

Program Manager

*** For English see below ***

Programma Manager

 

Ben je klaar om je carrière naar nieuwe hoogten te brengen door leidende en impactvolle projecten uit te voeren in de dynamische wereld van de logistiek? Bij DP World Logistics zijn we actief op zoek naar een ervaren en dynamische Program Manager om ons team te versterken. Als je een gepassioneerde professional bent met een bewezen staat van dienst in het succesvol opleveren van projecten binnen budget en op tijd, dan zou deze kans wel eens je volgende grote carrièrestap kunnen zijn.

 

Als Program Manager bij DP World Logistics zal je rol instrumentaal zijn in het leiden van onze projecten naar succes. Dit is wat je kunt verwachten:

 

Jouw belangrijkste verantwoordelijkheden:

In deze rol speel je een cruciale rol in onze projecten en programma's. Je bent verantwoordelijk voor:

 

Een greep uit de werkzaamheden:

In deze functie speel jij een cruciale rol in onze project programma’s. Je zult verantwoordelijk zijn voor:

Strategisch Inzicht: Uitstippelen, uitvoeren en aanvoeren van projectprogramma's om zegevierende resultaten te behalen binnen de vastgestelde tijdlijnen en budgettaire beperkingen;

Samenwerking tussen verschillende afdelingen: Nauw samenwerken met multidisciplinaire teams, waaronder logistiek, operations, finance en sales, om projectvereisten te begrijpen en de reikwijdte ervan te definiëren.

Zorgvuldig Toezicht op Projecten: Gedetailleerde projectplannen ontwikkelen met mijlpalen, taken en tijdlijnen, en zo duidelijke richtlijnen verschaffen aan projectteams;

Monitoren en Optimaliseren: Het projectverloop nauwlettend volgen, key performance indicators (KPI's) bewaken en proactief eventuele afwijkingen van het plan aanpakken om maximale efficiëntie en effectiviteit te waarborgen;

Beheersing van Risico's: Potentiële risico's en uitdagingen identificeren en neutraliseren, met als doel een naadloze uitvoering van projectprogramma's te garanderen;

Samenwerking met Stakeholders: Harmonieuze samenwerking met belanghebbenden om een kristalheldere communicatie en afstemming te behouden over de doelen en doelstellingen van het project;

Deskundig Beheer van Middelen: Bekwaam beheren van projectbudgetten, uitgaven en resource-toewijzing om efficiëntie en kosteneffectiviteit te maximaliseren;

Rapportage-uitmuntendheid: Regelmatig projectstatusrapporten voorbereiden en presenteren die de prestaties, uitdagingen en concrete aanbevelingen voor verbeteringen belichten;

Facilitatie en Leiderschapstalent: Fungeren als het primaire aanspreekpunt voor zowel interne als externe belanghebbenden, onmiddellijk reageren op vragen en tijdige updates over de voortgang van het project verstrekken. Ook het leiden van vergaderingen, workshops en discussies (steerco) om samenwerking, probleemoplossing en besluitvorming te bevorderen.

 

Wat we verder van je verwachten:

 • Bachelor's degree in bedrijfskunde, logistiek, of een gerelateerd vakgebied;
 • Een bewezen staat van dienst als projectcoördinator of programma manager in de logistieke of supply chain sector;
 • Ervaring in nieuwbouw- of automatiseringsprojecten is een waardevolle aanvulling;
 • Diepgaande kennis van projectmanagementmethodologieën en tools;
 • Uitstekende organisatorische en tijdsmanagementvaardigheden;
 • Uitzonderlijke communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden;
 • Oog voor precisie en kwaliteit;
 • Vaardigheid in het gebruik van Microsoft Office Suite en projectmanagementsoftware (bijv. MS Project);
 • Het vermogen om teams te inspireren en te motiveren.

 

Als je klaar bent om uitmuntendheid te sturen in projectmanagement voor logistiek en deel wilt uitmaken van een toonaangevend logistiek bedrijf, nodigen we je van harte uit om te solliciteren. Word deel van DP World Logistics, waar jouw expertise de drijvende kracht zal zijn achter ons voortdurende succes.

 

Solliciteer nu en begin aan een spannende reis terwijl we samen de toekomst van de logistiek vormgeven!

 

Compensatie

DP World biedt uitdagende rollen binnen een sterk groeiende internationale organisatie. We streven ernaar om de juiste mensen aan te nemen en te ontwikkelen, national en internationaal. We stimuleren persoonlijke groei en zelfontplooiing binnen een informele sfeer. Wij bieden een marktconform compensatiepakket.

 

Over DP World 

Wij zijn de toonaangevende leverancier van wereldwijde slimme end-to-end supply chain-logistiek, die de handelsstroom over de hele wereld mogelijk maakt. Ons uitgebreide assortiment aan producten en diensten dekt elke schakel van de geïntegreerde toeleveringsketen – van maritieme en binnenlandse terminals tot maritieme diensten en industrieparken, evenals technologie gedreven klantoplossingen. Zowel syncreon als Imperial maken deel uit van onze organisatie.

 

We leveren deze diensten via een onderling verbonden wereldwijd netwerk van 295 business units in 75 landen verspreid over zes continenten, met een aanzienlijke aanwezigheid in zowel nieuwe als bestaande markten. Waar we ook actief zijn, we integreren duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in onze activiteiten en streven naar een positieve bijdrage aan de economieën en gemeenschappen waarin we wonen en werken.

Ons toegewijde, diverse en professionele team van meer dan 103.000 medewerkers van 158 verschillende nationaliteiten zet zich in om ongeëvenaarde waarde te leveren aan onze klanten en partners. We doen dit door ons te richten op wederzijds voordelige relaties – met overheden, verladers, handelaren en andere belanghebbenden in de wereldwijde toeleveringsketen – gebouwd op een fundament van wederzijds vertrouwen en duurzaam partnerschap.

We denken vooruit, anticiperen op veranderingen en zetten toonaangevende digitale technologie in om onze visie verder te verbreden om de wereldhandel op te schudden en de slimste, meest efficiënte en innovatieve oplossingen te creëren, terwijl we zorgen voor een positieve en duurzame impact op economieën, samenlevingen en onze planeet.

 

DP World zet zich in voor de principes van Equal Employment Opportunity (EEO). We zijn er sterk van overtuigd dat het inzetten van een divers personeelsbestand centraal staat in ons succes en we nemen wervingsbeslissingen op basis van uw ervaring en vaardigheden. We verwelkomen sollicitaties van alle leden van de samenleving, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, religie of overtuiging.

 

*** English ***

 

Are you ready to take your career to new heights by leading impactful projects in the dynamic world of logistics? At DP World Logistics, we are actively seeking an experienced and dynamic Program Manager to join our team. If you are a passionate professional with a proven track record in successfully delivering projects within budget and on time, this opportunity could be your next big career move.

 

As a Program Manager with DP World Logistics, your role will be instrumental in driving our projects to success. Here's what you can look forward to:

 

Your key responsibilities:

In this role, you will play a pivotal part in our projects and programs. You'll be responsible for:

 

Plan for success: You'll lead the planning and execution of project programs, co-ordination of multiple projects and management of their inter-dependencies, ensuring that they are completed within the set timelines and budgetary constraints.

Connection: You'll work closely with teams across different departments, including logistics, operations, finance, and sales. Your goal will be to gather project requirements and determine their scopes.

Project Excellence: You will develop comprehensive project plans, including clear tasks and milestones, providing the necessary guidance for project teams and executive committees.

Progress Monitoring: Keeping a vigilant eye on project progress, you'll track key performance indicators (KPIs) and proactively address any deviations from the plan, ensuring maximum efficiency and effectiveness.

Risk Management: Identifying potential risks and challenges will be your forte. You'll take the lead in mitigating these obstacles to ensure smooth project execution.

Stakeholder Engagement: Collaboration and communication are key. You'll work closely with stakeholders to ensure everyone is aligned with project goals and objectives.

Resource Management: Managing project budgets, expenses, and resource allocation will be crucial for optimizing efficiency and cost-effectiveness.

Reporting: Regularly prepare and deliver project status reports, highlighting accomplishments, challenges, and recommendations for improvement.

Leadership and Facilitation: Serving as the primary point of contact for both internal and external stakeholders, you'll address inquiries and provide timely updates on project progress. Additionally, you'll facilitate meetings, workshops, and discussions to foster collaboration and decision-making.

 

What we expect from you:

To excel in this role, you'll need:

 • A Bachelor's degree in business administration, logistics, or a related field;
 • A proven track record as a project coordinator or program manager in the logistics or supply chain industry;
 • Bonus points for experience in new build or automation projects.;
 • In-depth knowledge of project management methodologies and tools;
 • Excellent organizational and time management skills;
 • Exceptional communication and interpersonal abilities;
 • A keen eye for detail and a commitment to quality and accuracy;
 • Proficiency in Microsoft Office Suite and project management software (e.g., MS Projects);
 • Strong leadership skills to inspire and motivate teams.

 

Join DP World Logistics and become an integral part of our journey to redefine the future of logistics. Your expertise will drive our continued success, and you'll have the chance to make a significant impact in the industry.

 

Apply now and embark on an exciting career path with us!

 

Compensation
DP World offers exciting and challenging roles within a growing international organization. We strive to hire and develop the right people, locally and globally; stimulating personal growth and self-development within an informal atmosphere. We offer a market competitive compensation package.


About DP World

We are the leading provider of worldwide smart end-to-end supply chain logistics, enabling the flow of trade across the globe. Our comprehensive range of products and services covers every link of the integrated supply chain – from maritime and inland terminals to marine services and industrial parks as well as technology-driven customer solutions. Both syncreon and Imperial are part of our family. 

 
We deliver these services through an interconnected global network of 295 business units in 78 countries across six continents, with a significant presence both in high-growth and mature markets. Wherever we operate, we integrate sustainability and responsible corporate citizenship into our activities, striving for a positive contribution to the economies and communities where we live and work. 

Our dedicated, diverse and professional team of more than 97,657 from 158 nationalities are committed to delivering unrivalled value to our customers and partners. We do this by focusing on mutually beneficial relationships – with governments, shippers, traders, and other stakeholders along the global supply chain – relationships built on a foundation of mutual trust and enduring partnership. 

We think ahead, anticipate change and deploy industry-leading digital technology to further broaden our vision to disrupt world trade and create the smartest, most efficient and innovative solutions, while ensuring a positive and sustainable impact on economies, societies and our planet.

DP World is committed to the principles of Equal Employment Opportunity (EEO). We strongly believe that employing a diverse workforce is central to our success and we make recruiting decisions based on your experience and skills. We welcome applications from all members of society irrespective of age, gender, disability, race, religion or belief.

 
By submitting your resume and application information, you authorize DP World to transmit and store your information in the world-wide recruitment database, and to circulate that information as necessary for the purpose of evaluating your qualifications for this or other job vacancies.


Job Segment: Logistics, Supply Chain Manager, Program Manager, Supply Chain, Project Manager, Operations, Management, Technology